En: Estudis Romànics (Barce­lona), 25 (2003), pág. 498-502.